Borzeszkowska Małgorzata

0
126

Małgorzata Borzeszkowska, na­uczy­ciel­ka hi­sto­rii i języka an­giel­skie­go w szkole w Nowej Wsi Lęborskiej, urodzona w Gdańsku, od wielu lat miesz­ka w Lę­bor­ku i Wejherowie. Pisze wiersze od blisko 20 lat, na­gro­dzo­na lub wy­róż­niona w wielu mniej­szych i więk­szych kon­kur­sach po­etyc­kich, m.in. im. Stry­jew­skie­go, Kul­ki, Anny German, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Kajki. W 2008 r. na­kła­dem Bi­blio­te­ki Miej­skiej w Lę­bor­ku wy­szedł to­mik “U Bramy”, któ­ry otrzy­mał II na­gro­dę na Tar­gach Książ­ki Po­mor­skiej i Kaszubskiej Co­ste­ri­na.  Wiersze drukowane były w Akancie i Autografie, Neonach, Lirydram, Artis, a także zamieszczane  w internetowym Helikopterze, na portalach Pisarze.pl oraz Farbica Librorum. W 2019 ukazał się drugi tomik wierszy „Wpisani w pejzaż”. Poza tym wiersze ukazywały się w zbiorach i almanachach pokonkursowych. Trzecia książka poetycka „Z pogranicza ciszy i światła” ukazała się w 2021 i także otrzymała nagrodę w Konkursie Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej.
Jest członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich i Gdańskiego Klubu Poetów. Współpracuje z międzynarodowym gronem poetów zrzeszonych wokół projektu Litteratuer. Od kilku lat jest jurorką konkursu im. Stryjewskiego.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko