LIPKA Krzysztof

0
380

Krzysztof LIPKA

muzy­ko­log, histo­ryk sztuki, filo­zof, pisarz, poeta. W latach 1975–2001 redak­tor w Polskim Radiu (liczne nagrody, w tym „Złoty Mikrofon”, 1992); obec­nie prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Autor kil­ku­na­stu ksią­żek, w tym wier­sze (Usta i kamień, 1992, Elegie mosz­cze­nic­kie, 2000, Kasztanów Dwadzieścia, 2003), opo­wia­da­nia (Wariacje z fle­tem, 1989, Technika wła­sna, 2007), powie­ści (Pensjonat Barateria, 1993, Wszystko przez Schuberta, 2001, Nóż na gar­dle, 2012), eseje (Słyszalny kra­jo­braz, 2003, Miasta i klu­cze, 2005), baśń dla dzieci (Laura na Zamku Godzin, 2012).
Ostatnie trzy książki wydane przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina poświę­cone są filo­zo­fii sztuki, głów­nie muzyki (Utopia urze­czy­wist­niona. Metafizyczne pod­łoże tre­ści dzieła muzycz­nego, 2009, Pejzaż nadziei. Historyczny roz­wój muzyki jako pro­ces o cha­rak­te­rze tele­olo­gicz­nym, 2010, Entropia kul­tury. Sztuka w pono­wo­cze­snej pułapce, 2013).

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko