2022-09-30 Konkurs Poetycki “O Laur Adama”

0
277

I. Organizatorzy konkursu ” O Laur Adama “: Adam Jarubas – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne ” Beldonek ” w Pińczowie

II. Cel konkursu: inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja twórczości poetyckiej.

III. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 2 – 3 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Jury oceni jeden z nadesłanych wierszy.

IV. Tematyka i forma utworów jest dowolna.

V. Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem w adresie, zawierająca w zaklejonej kopercie kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, ewentualnie numer telefonu ). Prace należy przesyłać w 4 egzemplarzach. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie podpisanego przez autora oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Adama 2022”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”

VI. Jury powołane przez organizatora w składzie:
Adam Gwara
Adam Ochwanowski
Adam Ziemianin

oceni nadesłane utwory oraz przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

I – 1000 zł.
II – 700 zł.
III – 500 zł.

oraz trzy wyróżnienia po 300 zł.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane na plakacie poetyckim i na portalu ” Mojej Przestrzeni Kultury “

VII. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie: www.jarubasadam.pl i w mediach m.in. na portalu ” Mojej Przestrzeni Kultury ” do dnia 20 października 2022 roku. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 września 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biuro Poselskie Adama Jarubasa
25 – 363 Kielce,
ul. Wesoła 47/49 ,
z dopiskiem „O Laur Adama‘2022”

lub dostarczyć do siedziby organizatora.

VIII. Patronem medialnym Konkursu są: portal literacki ” Moja Przestrzeń Kultury ” i Radio z Qlturą, a patronem honorowym – Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej

IX. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród drogą mejlową bądź telefoniczną. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia nagród X. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:

palac@chroberz.info

lub do Adama Ochwanowskiego – tel. 660 271 154

XI. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

XII. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne Beldonek w Pińczowie
  2. W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie imiona, nazwiska, email oraz adres do korespondencji uczestników.
  3. Dane wymienione w ust. 2 przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  4. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników konkursu oraz umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach.
  5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia.
  6. Autor ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko ich przetwarzaniu.
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko