2022-08-20 Ogólnopolski Konkurs Poetycki

0
640

Zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim!

Regulamin

V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego “Wielorzecze”

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu.

Cele Konkursu:

·Promowanie literatury współczesnej wśród mieszkańców Elbląga oraz internautów i osób piszących/zainteresowanych spoza regionu

·Popularyzowanie czytelnictwa poprzez aktywny kontakt z literaturą

·Aktywizacja młodzieży i osób dorosłych oraz doskonalenie ich warsztatu twórczego

·Konsolidacja różnych środowisk literackich

·Podniesienie atrakcyjności terenów pod względem kultury; szukanie korzeni i tożsamości

·Promowanie literatury wartościowej

·Angażowanie młodzieży i osób dorosłych, w tym starszych w działania na rzecz kultury

Zasady uczestnictwa:

1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy ukończyli 15 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.

2. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane i wyróżniane w innych konkursach i turniejach. Nie mogą również równolegle brać udziału w innych konkursach.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego zestawu składającego się z trzech wierszy napisanych w języku polskim – opatrzonego godłem/nickiem/identyfikatorem. W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem/nickiem/identyfikatorem należy umieścić: imię i nazwisko (akceptujemy tylko prawdziwe, nie pseudonimy artystyczne), adres, adres e-mail, numer telefonu oraz podpisane oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na Konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagradzane oraz nie biorą równolegle udziału w innych konkursach”. UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich – oświadczenie musi być podpisane przez opiekuna prawnego.

5. Jury ocenia zestawy nie znając autorów, koperty z danymi osobowymi otwierane są dopiero po wyłonieniu zwycięzców.

6. Listy należy wysłać listem zwykłym (niepoleconym) bez podawania danych osobowych nadawcy na kopercie.

7. Jeden autor może złożyć tylko jeden zestaw tekstów.

8. Zestawy należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki” oraz obowiązkowym oznaczeniem kategorii (I; II) do 20 sierpnia 2022 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie „Alternatywni”

ul. Fromborska 13/II/10

82-300 Elbląg

9. Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:

I – młodzież, czyli osoby w wieku 15-19 lat

II – osoby dorosłe 20 lat i więcej

10. Członkowie Stowarzyszenia „Alternatywni”, czyli organizatora, nie mogą brać udziału w konkursie.

11. Teksty oceniać będzie profesjonalne jury, które przyzna nagrody finansowe oraz rzeczowe.

12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w Konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni) akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.

13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie IX Festiwalu Literatury „Wielorzecze”, który odbędzie się w Elblągu w dniach 23-25 września 2022. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas Festiwalu, z zastrzeżeniem punktu 14. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana na konto innych projektów kulturalnych, organizowanych przez Stowarzyszenie „Alternatywni” w Elblągu.

14. Jeśli z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia “Alternatywni”, nie będzie możliwe wręczenie nagród na żywo, w trakcje festiwalu, poinformujemy laureatów o możliwych sposobach odbioru czy przekazania nagród.

15. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.

16. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na rozstrzygnięcie Konkursu.

17. Sprawy sporne, nieujęte w regulaminie, rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

18. Zgłoszenie do udziału w Konkursie traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu. Aktualny regulamin dostępny jest na Fanpage’u Stowarzyszenia Alternatywni na Portalu Społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/alternatywni/, na Fanpage’u Festiwalu Wielorzecze https://www.facebook.com/FestiwalLiteraturyWielorzecze/ w zakładce „Notatki” oraz pod adresem https://goo.gl/YKUdaK

20. Na wszelkie pytania, kierowane na adres stowarzyszenie.alternatywni@gmail.com, odpowiada Sekretarz Konkursu – Kamila Tuszyńska.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko