2021-09-15 7 Konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej

0
498

I. Postanowienia ogólne regulaminu

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

II. Prace konkursowe

1. Praca powinna mieć formę poetycką lub prozatorską (opowiadanie, legenda, esej).

2. Tematyka prac jest dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry. Mile widziane teksty odnoszące się do jubileuszy: 800-lecia miasta w 2022 i 700-lecia nadania praw miejskich w 2023 r.

3. Prace nadesłane muszą stanowić od początku do końca twórczość własną uczestnika konkursu. Tekst nie może być wcześniej nagradzany.

III. Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Prace nieprzekraczające 10 stron w trzech egzemplarzach (1800 znaków na stronie) należy przesyłać tradycyjną pocztą pod adresem: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić: imię i nazwisko autora, adres, e-mail, telefon. Przesyłkę powinna być podpisana „Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl. W tytule maila proszę podać „Konkurs literacki”.

2. Przesyłając pracę uczestnik konkursu:

a) oświadcza, że jest jej autorem i przyjmuje pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich;

b) wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz treści pracy.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace będzie oceniać jury.

2. Nominowani zostaną poinformowani o tym drogą telefoniczną lub mailową.

3. Uhonorowanie laureata nastąpi podczas gali w październiku br.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Nagrodą główną jest dyplom i wydanie książki laureata (który przekaże materiał do druku organizatorom konkursu do 31 maja 2022 r.).

2. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

VI. Terminy

1. Termin nadsyłania i zgłaszania prac – 15 września 2021 r.

2. Ogłoszenie trzech nominacji – 12 października 2021 r.

3. Uroczysta gala wręczenia nagród – koniec października.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dotyczące nadsyłanych utworów powstałe z winy systemów komputerowych lub osób trzecich.

3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmiennego niż przedstawiony powyżej podziału nagród.

4. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji na stronie TMZG”W”.

5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

6. Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować bezpośrednio do organizatora, pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko