2019-08-23 XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

0
190

Włocławek, dn. 27 czerwca 2019 r.
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza


Regulamin konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 czerwca 2019 r.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych   w organizacjach twórczych.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3 własnych utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych, w trzech egzemplarzach maszynopisu.
6. Zasady opisania prac konkursowych:
            1) Utwory powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz dane: imię, nazwisko, wiek autora,  dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.
            2) Ponadto do utworów należy załączyć oświadczenie o treści:
            „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach”.
            3) Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

7. Wiersze należy przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek;
z dopiskiem: „Arentowicz”.
Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową.
8. Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 23 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 26 września 2019 r.
9. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
I nagroda –1000,00 zł
II nagroda – 700,00 zł
III nagroda – 400,00 zł
Wyróżnieni otrzymają karty upominkowe do Salonu Empik na kwotę 200,00 zł
Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora o nagrodach i wyróżnieniach.
10. Uczestnik Konkursu nadsyłając pracę oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste     i majątkowe do przesłanej pracy.
11. Uczestnik Konkursu, nadsyłając pracę na Konkurs, zgadza się na:
            1)   publikację wierszy,
            2) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, co potwierdza podpisując treść zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr2); podpisaną zgodę należy przesłać wraz z pracami konkursowymi w kopercie opatrzonej  godłem zawierającej dane osobowe,
            3) na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach  filmowych zarejestrowanych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, co potwierdza podpisując  treść zgody na przetwarzanie wizerunku (zał. nr 3); podpisaną zgodę należy przesłać wraz  z pracami konkursowymi w kopercie opatrzonej godłem zawierającej dane osobowe,
12. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, przesłać zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział w Konkursie (zał. nr 4) w kopercie opatrzonej godłem zawierającej dane osobowe.
13. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z podstawowymi przepisami o ochronie danych (zał. nr 1)
.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko