GOSZCZYŃSKA Joanna

0
361

Joanna GOSZCZYŃSKA

slawistka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykaz publikacji

Publikacje książkowe

 • Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, Warszawa 2001, ss. 302.
 • (Recenzje: B. Suchoń-Chmiel: Joanna Goszczyńska, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, „Pamiętnik Słowiański” LII, r. 2002, z.1, Warszawa 2002, s.77-79); V. Mikula: Goszczyńska Joanna, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, „Slovenská literatúra” nr 1 (XLIX) / 2002, s. 79-81; J. Marušiak, Jánošíkovský mýtus očami poľskej bádateľky, „Knižná revue” 10/ 2002, 15 maja 2002, s.3; A. Měšťan: Joanna Goszczyńska, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, „Slavia” 2/2002, s. 256); I. Malec, Mýtus Jánošíka očami poľskej literárnej vedy, „Slovak revue” 1/2003, s. 66-74; B. Beneš, Joanna Goszczyńska: Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, „Český lid” 2003, nr 2, s. 202-205; Š. Drug, Joanna Goszczyńska, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, „Kontakty” III, Bratislava 2004, s. 66- 70; J. Kolbuszewski, Monografia Joanny Goszczyńskiej „Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku”, „Wierchy”, Kraków 2007, s. 281-285.)
 • (przekład na język słowacki) Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia, przeł. B. Suwara, Bratislava 2003, ss. 183.
 • (Recenzje: J. Michálek: Joanna Goszczyńska, Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia, „Kontakty” IV, Kraków 2004, s. 73 – 75; Z. Ferusová: Goszczyńska, Joanna, Mýtus o Jánošíkoví vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia, „Slovenská literatúra” nr1, LII/ 2005; J. Hvišč: Joanna Goszczyńska, Mýtus o Jánošíkoví vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia, „Rak” 2006, nr 1. )
 • Sławni i zapomniani. Studia z literatury czeskiej i słowackiej, Warszawa 2004, ss.160.
 • (Recenzje: Aleksandra Mikołajczyk, Joanna Goszczyńska: Sławni i zapomniani. Studia z literatury czeskiej i słowackiej, „Pamiętnik Słowiański” IV, 2005, z. 1; B. Suchoń-Chmiel, Joanna Goszczyńska: Sławni i zapomniani, Studia z literatury czeskiej i słowackiej, „Kontakty” VI, Kraków 2007.)
 • Synowie Słowa. Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej, Warszawa 2008, ss. 220.
 • ( Recenzje: Peter Liba, Slovenský mesianizmus pol´skými očami, „Literárny týždenník” 13-14, 2009, s. 12; M. Jagiełło, Słowaccy Synowie Słowa, „Nowe Książki” 7 / 2009, s. 38; Peter Kaša, Joanna Goszczyńska, Synowie Słowa. Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej, „Kontakty” VIII, Kraków 2009, s. 81 – 83).

Artykuły i rozprawy naukowe

 • Vincent Šikula. Uwagi o stylu i kompozycji, „Przegląd Humanistyczny” 1973, nr 3, s.168-171.
 • Z poszukiwań artystycznych prozy słowackiej lat czterdziestych (na przykładzie zbioru nowel F. Švantnera „Malka” ), w: Nowatorstwo i tradycja w literaturach słowiańskich XX wieku, red. J. Magnuszewski, Warszawa 1976, s. 227-233.
 • Z problemów nowelistyki Františka Švantnera, w: Literatura polska a literatury słowiańskie, red. J. Magnuszewski, J Wierzbicki, Warszawa 1986, s. 109-119.
 • Mit zbójnicki w poezji Pavla Jozefa Šafárika, w: Literackie i folklorystyczne sondaże, red. J. Magnuszewski, Warszawa 1989, s. 57-67.
 • Mit zbójnicki w słowackiej literaturze romantycznej (zarys problematyki), w: Studia o literaturze i folklorze Słowian. Dedykowane Józefowi Magnuszewskiemu, red. T. Dąbek-Wirgowa, J. Rapacka, J. Wierzbicki, K. Wrocławski, Warszawa 1991, s. 103-110.
 • Postmodernizmus v literutúre, „Slovenské pohl’ady” 1991, nr 1, s. 69-74.
 • Narodziny mitu Janosika, w: Mity narodowe w literaturach słowiańskich, red. M. Bobrownicka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie”, Zeszyt 81, Kraków 1992, s. 155-161.
 • Problem mesjanizmu w słowackiej literaturze romantycznej, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria VIII, Warszawa 1992, s. 45-51.
 • Mesjanizm w polskiej i słowackiej literaturze romantycznej (próba konfrontacji), w: Polono-Hungarica, red. J. Bańczerowski, Budapeszt 1992, s. 143-148.
 • Idea posłannictwa narodowego w polskim i słowackim mesjanizmie, w: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Makowiecki, Warszawa 1993, s. 95-102.
 • Juraj Janosik. Rozbójnik czy bohater?, w: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Makowiecki, Warszawa 1994, s. 49-54.
 • Wolność w sporze z nieśmiertelnością. Milana Kundery „Nieśmiertelność”, w: Kategoria wolności w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Makowiecki, Warszawa 1995, s. 59-64.
 • Obraz Polaków w L’udovíta Štúra wizji Słowiańszczyzny, w: Polono-Hungarica, red. J. Bańczerowski, Budapeszt 1995, s. 182-188.
 • L’idée de mission nationale dans les théories messianistes polonaises et slovaques, w: Identité/s/ de l’Europe centrale, red. M. Masłowski, Paris 1995, s. 87-94.
 • Zakotvenosť Jozefa Cígera Hronského v expresionizme, „Slovenská literatúra” 1995, nr 1, s. 18-23. Polska wersja językowa: Józefa Cígera Hronskiego uwikłania w ekspresjonizm, „Pamiętnik Słowiański” 1994, Wrocław 1996, s. 121-128.
 • Šialenstvo v „Rozume”, „Rak” 1996, nr 3, s. 28-31.
 • Ľudovíta Štúra wizja Słowiańszczyzny. Z problemów słowianofilstwa w monarchii habsburskiej, w: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, red. M. Bobrownicka, Kraków 1996, s. 211-218.
 • Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. K. Galon-Kurkowa, T. Klimowicz, Wrocław 1997, s. 64-70.
 • Janosik – słowacki bohater romantyczny, „Pamiętnik Słowiański” 1995/1996, Wrocław 1997, s. 101-111.
 • Janosik w życiu i legendzie, w: Obraz króla, wodza i kapłana w literaturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Makowiecki, Warszawa 1998, s. 129-137.
 • Jindřicha Chalupeckého weinerovská monografie, w: Rok 1947, česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Materiály z konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, red. P. Hruška, Praha 1998, s. 354-360.
 • Janosik w polskiej i słowackiej tradycji, w: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli, red. H. Mieczkowska, T. Orłoś, Kraków 1999, s. 113-119.
 • „Matora” Michala Miloslava Hodžy – zapoznane dzieło słowackiego romantyzmu, „Pamiętnik Słowiański” 1997/1998, Warszawa 1999, s. 113-133. Słowacka wersja językowa: „Matora” Michala Miloslava Hodžu – znovuspoznané dielo slovenského romantizmu, „Slovenská literatúra” XLVII, 2000, nr 2, s. 136-150.
 • Janosik bohaterem literatury popularnej (na przykładzie powieści „Jánošík” Gustáva Maršalla-Petrovskiego), „Pamiętnik Słowiański” 1999, Warszawa 2000, s. 61-73.
 • Janosik jako bohater literatury popularnej, w: Kultura, język, komunikacja, red. G. Szwat-Gyłybowa, A. Makowiecki, Warszawa 2001, s. 99-108.
 • L’influence de Mickiewicz sur le romantisme slovaque, w: Le Verbe et l´Histoire Mickiewicz, la France et l´Europe, red. François-Xavier Coquin et Michel Masłowski, Institut d´études slaves, Paris 2002, s. 104-112.
 • Kryzys tożsamości? Wizja narodu słowackiego w poemacie Michala M. Hodžy „Matora”, w: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2003, s.143-165.
 • Problemy identyfikacji. Casus Samo Bohdan Hroboň (W świetle korespondencji do roku 1848), w: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 2 (Jej formy i przemiany), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2004, s. 109-126.
 • Mesjanizacja idei słowianofilskich w poezji Sama Bohdana Hrobonia, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, Wrocław 2004, Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2665, red. J. Malej, Z. Tarajło-Lipowska, s. 32-39.
 • Expresionismus v české literatuře na začátku 20. století, „Česká literatura” 2004, nr 1, s. 82-89.
 • Rzekomy mesjanizm utworu Štúra „Starý i nový věk Slováků”, „Pamiętnik Słowiański” 2004, z. 2, s. 13-28.
 • Tatry w dziewiętnastowiecznym sporze o słowacką tożsamość narodową, w: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 3 (Jej znaki i symbole), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2005, s. 7 –26.
 • Oblicza słowackiego mesjanizmu (Samo Bohdan Hroboň), w: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska i B. Suchoń-Chmiel, Kraków 2005, s. 233-237.
 • Jozef Škvorecký a poetika populární literatury, w: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a dílu Josefa Škvoreckého, red. M. Přibáň, Literární akademie, Praha 2005, s. 81-89.
 • Miejsce mesjanizmu w słowackim romantyzmie, w: Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę jego urodzin, red. W. Dynak, M. Ursel, Wrocław 2005, s. 587-605.
 • Polskie źródła słowackiego mesjanizmu. Zarys problematyki, „Kontakty” IV, Kraków 2005, s. 27 – 33. Edycja słowacka: Poľské podniety slovenského mesianizmu (Náčrt problematiky), „Kontakty” IV, Bratislava 2005, s. 27-32.
 • Mesianizmus v poľskom a slovenskom romantickom myšlení, „Slovenská literatúra” 4-5, 2005, s. 70-77.
 • Podoby expresionizmu v slovenskej literatúre 40. rokov, w: Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre, red. nauk. V. Mikula, D. Robertsová, Bratislava 2006, s. 7-14.
 • Kwestia polsko-rosyjska w historiozofii Ľudovíta Štúra, w: Zborník príspevkov. 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, red. M. Pančíková, M. Nowakowska, Bratislava 2006, s. 30-42.
 • Przeobrażenia mitu Janosika w literaturze słowackiej XIX wieku, w: Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze, red. M. Madejowa, A. Mlekodaj, M. Rak, Nowy Targ 2007, s. 203 – 210.
 • Słowacka wersja językowa: Premena jánošíkovského mýtu v slovenskej literatúre 19. storočia, w: Mýty a skutočnosť zbojníctva na poľsko-sloveskom pohraničí v dejinách, literatúre a kultúre, kolektívna redakcia, przeł. V. Juchniewiczowá, Nowy Targ 2007, s. 199-205.
 • Naród przeciwko własnemu państwu – pomiędzy identyfikacją a sprzeciwem (na kanwie powieści Jozefa Cígera Hronskiego „Svet na Trasovisku”), w: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2008, s. 117-126.
 • Idee słowackiego romantycznego mesjanizmu, w: Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka, red. L. Suchanek, K. Wrocławski, Warszawa 2008, s. 203-211.
 • Czechów i Słowaków zauroczenie folklorem (w XIX wieku), w: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 37-44.
 • Przemilczenia w relacjach kulturowych słowacko-węgierskich i słowacko-czeskich w latach czterdziestych XIX wieku, w: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 133-141.
 • Fenomen czeskiego romantyzmu, w: Romantyzm a romantismus. Metamorfózy a analogie romantismu v moderní polské a české literatuře, red. V. Forková, K. Chamonikolas, Praha 2008, s. 47-55.
 • O nutnosti ne-bytí sebou samým (Ivan Klíma: „Loď jménem Naděje“), w: Pražské jaro 1968: Literatura – Film – Media), red. H. Kupcova, Literarni akademie, Praha 2008, s. 89-94.
 • Medzi panslavizmom a austroslavizmom – Hodzova a Hrobonova mesianisticka utopia, w: Slova. Pamatnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela, opr. Laszlo Szigeti, Kalligram, Bratislava 2009, s. 311-324.
 • La nation dans les conceptions messianiques de Michal Miloslav Hodža, „SLAVICA BRUXELLENSIA” 3/ 2009 („Revue polyphonique de littérature, histoire et culture slaves” de l’Université Libre de Bruxelles).
 • Le courant canonique et apocryphe dans la litérature romantigue slovaque, w: Culture et identité en Europe Centrale. Canons littéraires et visions de l’Histoire, red. Michał Masłowski, Didier Francfort, Paul Gradvohl, Editions de l’Institut d’Etudes Slaves, Paris 2009, 297-305
 • Kanon literatury słowackiej, do tomu z pozycji powyżej. Konsultacja doc. Jelena Pašteková.

Recenzje

 • (rec.) Tradičnou optikou. (recenzja książki Jánošík. Obraz zbojníka v národnej kultúre, opr. V. Gašparíková, Bratislava 1988), „Slovenské pohl’ady” 1989, nr 9, s. 138-140.
 • (rec.) Barbara Suchoń, Dzieje sielanki słowackiej na tle europejskim, Kraków 1994, „Ruch Literacki” 1995, nr 3, s. 415-416.
 • (rec.) Krystyna Kardyni-Pelikánová, Czesko-polskie spotkania literackie (Komparatystyka-Genologia-Przekład), Brno 2000, ss. 198, „Przegląd Humanistyczny” 5, 2001, s. 93-95.
 • (rec.) Jana Kuzmíková, František Švantner (V zákulisí naturizmu), Bratislava 2000, ss. 205, „Pamiętnik Słowiański” 2004, z 1, s. 142-145.
 • (rec.) Jacek Kolbuszewski, Na południe od Tatr, Wrocław 2003, ss. 316, „Pamiętnik Słowiański” 2005, z. 1, s. 90-95.
 • (rec.) Kim są Słowacy? Historia. Kultura. Tożsamość, red. J. Purchla, M. Vašaryová, Kraków 2005, ss. 219, „Kontakty” V, Kraków 2006, s. 74-80; edycja słowacka, Bratislava 2006, s. 69-75.
 • (rec.) M. Jagiełło, Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim, t. I., ss. 342; t. II., ss. 452, BN, Warszawa 2005, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”, 2006, s. 57-60.
 • (rec.) M. Jagiełło, Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim, t. I., ss. 342, t. II., ss. 452, BN, Warszawa 2005, „Kontakty” VI, Kraków 2007, s. 79-85.
 • (rec.) A World where Time and Space are frozen, V. Pankovčin, Marakesz, przeł. J. Bukowski, Wołowiec 2006, „Slovak Literary Review” nr 2, 2006, s. 35.
 • „Cała prawda” o Janosiku ?, „Kontakty” VIII, Kraków 2009, s. 108-111.

Wprowadzenia do tomów zbiorowych

 • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2003, s. 5-6.
 • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 2 (Jej formy i przemiany), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2004, s. 5-6.
 • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 3 (Jej znaki i symbole), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2005, s. 5-6.
 • Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2008, s. 7-8.

Hasła encyklopedyczne

 • – kilka haseł osobowych twórców słowackich, w: Encyklopedia Powszechna PWN, t. III i IV, Warszawa 1975-1976 .
 • – 25 haseł osobowych czeskich i słowackich polonistów, w: Literatura polska – przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984-1985. Hasła uaktualnione i rozszerzone w wyd. II, Warszawa 2000.
 • – hasło monograficzne Literatura słowacka, w: Encyklopedia Szkolna. Literatura i nauka o języku, Warszawa 1995.
 • 18 haseł osobowych z literatury słowackiej i 9 haseł osobowych z literatury czeskiej do WE PWN, red. nacz. T. Wojnowski, t. I-V, Warszawa 2001.
 • – 30 haseł osobowych z literatury słowackiej do WE PWN, red. nacz. T. Wojnowski, t. VI-IX, PWN, Warszawa 2002.
 • – 40 haseł osobowych z literatury słowackiej do WE PWN, red. nacz. T. Wojnowski, t. XIII-XIX, Warszawa 2003.
 • – 31 haseł osobowych z literatury słowackiej do WE PWN, red. nacz. T. Wojnowski, t. XX- XXV, Warszawa 2004.
 • – 24 hasła osobowe z literatury słowackiej do WE PWN, red. nacz. T. Wojnowski, t. XXVI-XXIX, Warszawa 2005.
 • – hasło przedmiotowe Literatura słowacka do WE PWN, red. nacz. T. Wojnowski, t. XXV, Warszawa 2005, s. 224-225.
 • – 12 haseł osobowych pisarzy słowackich do Encyklopedii Literatury PWN.

Redakcja tomów zbiorowych

 • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany), Warszawa 2003, ss. 226.
 • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 2 (Jej formy i przemiany), Warszawa 2004, ss.194.
 • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 3 (Jej znaki i symbole), Warszawa 2005, ss. 254.
 • (Recenzje: M. Dąbrowska-Partyka: (red.) Joanna Goszczyńska, Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (jej formy i przemiany), „Pamiętnik Słowiański” 2004, z. 1. P. Kaša: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich, „Slovenská literatúra” LII, 2005, nr 2. S. Šantić: Problemi kulturnog identiteta u slovenskim zemljama, „Novi Izraz” 29/2005. I. Malec-Bilińska: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 2, „Slovenská literatúra” LIII, 2006, nr 1. P. Kaša: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 1, 2, „Kontakty” V, Kraków 2006. R. Majerek: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 3, „Kontakty” V, Kraków 2006.)
 • Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2008, ss. 386.
 • (Recenzje: R. Majerek, Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, „Kontakty” VIII, Kraków 2009, s. 96-102).
 • (współred.) Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, ss. 513.

Prace popularnonaukowe

 • posłowie do powieści J. Cígera Hronskiego Pisarz Gracz, Warszawa 1989, s. 228-239.

Przekłady naukowe z języka czeskiego i słowackiego

 • Stanislav Sousedík, Walerian Magni (1586-1661) jako komentator i krytyk filozofii Arystotelesa, w: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, r. 1981, Wrocław 1982, s. 5-25 (przekł. z jęz. czeskiego).
 • Bořivoj Srba, Emil František Burian. Twórca nowoczesnego teatru czeskiego, „Pamiętnik Teatralny” XXXVIII, 1989, z. 1, s. 135-150 (przekł. z jęz. czeskiego).
 • Jan Sabol, Z teoretycznych rozważań nad wierszem, w: Poszukiwania teoretycznoliterackie, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Wrocław 1989, s. 225-234 (przekł. z jęz. słowackiego).
 • Vladimír Macura, Sen o Europie (z tomu Český sen, Praha 1998), „Pamiętnik Słowiański” 1999, Warszawa 2000, s. 115-132 (przekł. z jęz. czeskiego).
 • Peter Zając, Język naszych czasów, „Pamiętnik Słowiański” 2004, z.1, s.13-18. (przekł. z jęz. słowackiego.)

Przekłady popularnonaukowe i publicystyczne z języka czeskiego i słowackiego

 • Czeski kubizm. Katalog wystawy przygotowanej przez Galerię Narodową w Pradze ze zbiorów własnych, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981 (przekł. z jęz. czeskiego).
 • Jiří Lederer, Czeskie rozmowy, „Przedświt”, Warszawa 1987, ss. 176 (wspólnie z Kaliną Śniegocką, przekł. z jęz. czeskiego pod pseud. Adam Rajski).
 • Peter Liptovský, O możliwościach i ograniczeniach słowackiej kultury oraz tenże, Poza zasięgiem demona cenzury, w: Nazywać rzeczy po imieniu. Wybór niezależnej publicystyki czeskiej i słowackiej, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1987, s. 95-99, 100-104 (przekł. z jęz. słowackiego pod pseud. Adam Rajski).
 • Vladimír Macura, Nie kończąca się powieść Danieli Hodrovej, „Literatura na świecie” 1996, nr 3. s. 176-188 (przekł. z jęz. czeskiego).
 • Iva Hlediková, Babkarská Bystrica 2000. Udane Konfrontacje Regionalne / Succesfull Regional Confrontations, „Teatr Lalek” nr 4/63, 2000, s. 22-24.
 • Josef Škvorecký, Kryminały w moim życiu, „Literatura na świecie” nr 3-4, 2007, s. 281-297 (przekład z jęz. czeskiego).
 • Jiří Urbanec, Ota Filip – pisarz „pomiędzy”, „Literatura na świecie” nr 11-12, 2008, s. 339-346 (przekład z jęz. czeskiego)

Przekłady literackie

 • Marta Staňková, Puste mieszkanie, Warszawa 1979, ss. 192 (przekł. z jęz. czeskiego).
 • Jozef Cíger Hronský, Pisarz Gracz, Warszawa 1989, ss. 239 (przekł. z jęz. słowackiego).
 • Eduard Petiška, Przewodnik małżeński młodego mężczyzny, Katowice 1989, ss. 270 (przekł. z jęz. czeskiego).
 • Iveta Škripková, Opowieść wigilijna (adaptacja teatralna Opowieści wigilijnej Dickensa), przekł. z jęz. słowackiego dla Teatru Lalka w Warszawie (premiera w grudniu 1995 – spektakl grany do dziś w kilku teatrach w kraju).
 • František Švantner, Dama i Ján Beňo, Bracia, w: Razem, w imieniu życia. Opowiadania czeskie i słowackie, Warszawa 1980, s. 36-57 i 259-272 (przekł. z jęz. słowackiego).
 • Ladislav Ťažký, Próżna Fedra, „Literatura na świecie” 1991, nr 3, s. 215-246 (przekł. z jęz. słowackiego).
 • Ivan Křesadlo, Vara Guru (fragment powieści), „Kresy” nr 34/2, Lublin 1998, s. 158-169 (przekł. z jęz. czeskiego).
 • Pavel Kohout, Gdzie jest pogrzebany pies (fragment powieści), „Kresy” nr 34/2, Lublin 1998, s. 173-184 (przekł. z jęz. czeskiego).
 • Pavel Vilikovský, Kacper, Melchior, Baltazarowa, „Literatura na świecie” nr 7-8, 2007, s. 5-19 (przekład z jęz. słowackiego).
 • Dušan Mitana, Objawienie, „Literatura na świecie” nr 7-8, 2007, s. 95 – 115 (przekład z jęz. słowackiego).
 • Ota Filip, Dziadek i działo, „Literatura na świecie” nr 11-12, 2008, s.323-338 (przekład z jęz. czeskiego)
 • Kilkanaście tekstów eseistycznych i publicystycznych dla „Dodatku Środkowoeuropejskiego” „Gazety Wyborczej” (przekł. z jęz. czeskiego i słowackiego).

Teksty informacyjne i popularyzatorskie

 • (współaut. Joanna Królak) Prezentacja warszawskiej bohemistyki, „Slovo a smysl” 2, Praha 2005, s. 340-342.
 • wywiad ze słowackim pisarzem Pavlem Vilikovskim, „Literatura na świecie” nr 7-8, 2008, s. 88-93.
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko