2016-10-06 Organizatorzy XXI CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI

0
81

Organizatorzy

XXI  CIECHANOWSKIEJ  JESIENI  POEZJI

z a p r a s z a j ą

5-6 października 2016 r.

 

 

PROGRAM:

 

5. X. 2016  (środa) – Ciechanów-Czernice Borowe-Chojnowo

 

10.00-11.00 – spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i

                      Sztuki  im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/

11.00-12.30 – spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach,

                       równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi literat Piotr Szczepański z

                      Gdańska/

12.30-13.30   – obiad  /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz w  Ciechanowie/

13.30-15.00    – Wyjazd śladami ziemianina, publicysty i działacza narodowego Stanisława

                          Kostki Anastazego Chełchowskiego – doCzernic Borowych

                         (zwiedzanie kościoła, złożenie kwiatów na jego grobie) i Chojnowa

                          /po drodze zakwaterowanie gości/                            

15.00-16.30   – promocja „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” nr 18

                        Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta.

                        W programie referat Piotra KaszubowskiegoStanisław Chełchowski – życie i dzieło,

                         otwarcie wystawy,  program artystyczny /Dwór w Chojnowie/                      

18.00 -19.00  – kolacja /Dwór w Chojnowie/

19.00-23.00  – Noc Poetów, koncert prof. Pawła Roka (wiolonczela)

 

6. X. 2016 (czwartek) – Chojnowo-Opinogóra

9.00-  10.00    – przejazd do Opinogóry

10.00-12.00    – złożenie kwiatów przy  grobie Zygmunta Krasińskiego i Janusza Królika,

                       zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,

12.00-14.00 – XVIII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – z dr Antonim Liberą, prowadzi

                       dr Teresa Kaczorowska    

14.00-15.00  – uroczyste rozstrzygnięcie XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

                       „O Laur Opina” (jury w składzie: Janusz Termer, Rafał Jaworski, Stanisław Kęsik)

                    –  koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz

                        Mateusza Pieniążka z Przemyśla i uroczyste zakończenie XXI

                        Ciechanowskiej Jesieni Poezji  

15.00           – obiad /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze /

 

 

Organizatorzy:

– Związek Literatów na Mazowszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

– Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

– Urząd Gminy Czernice Borowe

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

 

Partnerzy:

– Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

– Urząd Miasta w Ciechanowie

– Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych

– Gimnazjum im. XXI Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych

– Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

– Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej

– Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej

– Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza


*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 18 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu pisarzowi, który ma związki z regionem (do tej pory rocznik był poświęcony m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej). W 2016 r. będzie nosić tytuł „Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta”.

Stanisław Kostka Anastazy Chełchowski (ur. 26 lutego 1866 r. w Chojnowie k. Przasnysza, zm. 23 marca 1907 r. w Ciechanowie) – działacz społeczny, oświatowy, gospodarczy i polityczny, publicysta, przyrodnik (mykolog) i etnograf, właściciel majątków Chojnowo i Miłoszewiec Kmiecy. Był synem Teodora Chełchowskiego herbu Lubicz, właściciela majątku Chojnowo i Julii z Obrębskich. Żonaty z Jadwigą Jaworowską z Unikowa (ślub odbył się w 1891 r.), miał czworo dzieci: Zbigniewa (1894-1917), zmarłego tragicznie w Rosji, Halinę Jadwigę Bojanowską z Lipy (1895-1937), Kazimierza (1899-1954), który odziedziczył Chojnowo i Danutę Żelechowską (1902-1983), która odziedziczyła Miłoszewiec Kmiecy.  

   Uczył się w Mławie w szkole A. L. Pigłowskiego, następnie w Warszawie, gdzie ukończył IV gimnazjum (1883) i Wydział Fizyko-Przyrodniczy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1887, ze złotym medalem). Chełchowski już w wieku 14 lat rozpoczął współpracę z redakcją Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, opracowując kilka haseł. W latach następnych badał stosunki etnograficzne Mazowsza Płockiego, szczególnie jego części północnej i Kurpiów. W „Wiśle” zamieścił m.in. Materiały do etnografii ludu z okolic Przasnysza (1888) oraz Stosunki etnograficzne w powiecie przasnyskim (1893, na podstawie własnej pracy Stosunki etnograficzne w guberni płockiej, ogłoszonej w „Kalendarzu Płockim” na rok 1891). Najważniejszą pracą etnograficzną Chełchowskiego są Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza, zebrane w osobnym wydawnictwie biblioteki „Wisła” jako tomy V i VI (1889-90). Zawierają one 86 bajek spisanych w gwarze, z zachowaniem odrębności poszczególnych bajarzy i są wysoko cenione także przez współczesnych badaczy folkloru polskiego. Chełchowski był autorem kilku broszur popularyzujących wiedzę rolniczą (m.in. O uprawie owsa dla użytku gospodarzy rolnych 1898, Nasze wzorowe gospodarstwa włościańskie, 1899, Rolnictwo w organizacji samorządu, 1906) oraz szeregu artykułów zamieszczonych w „Gazecie Rolniczej” (także jako jej wydawca), „Gazecie Cukrowniczej” czy Encyklopedii Rolniczej. Był też w komitecie redakcyjnym Roczników Nauk Rolniczych.

Duże uznanie zyskał jako botanik i mykolog. Prace z tej dziedziny publikował w Wiadomościach Uniwersyteckich, Pamiętniku Fizyograficznym i we Wszechświecie. Odkrył kilka gatunków grzybów, był autorem pierwszego w Polsce atlasu grzybów oraz bibliografii prac florystycznych i mykologicznych. Po śmierci ojca w 1891 r. objął prowadzenie majątku (o pow. ok. 430 ha). Od 1900 r. kierował pracami sekcji rolnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Był członkiem Ligi Narodowej. Działacz Macierzy Szkolnej, inicjator zorganizowanego w 1906 r. Wydziału Rolniczego przy Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie (stanowił zaczątek SGGW), był członkiem Rady Naukowej Wydziału. Organizator kółek rolniczych i krzewiciel wiedzy rolniczej wśród ziemian i włościan, m.in. przez pokazy hodowlane, wystawy, konkursy, założoną w Miłoszewcu  rolniczą stację doświadczalną(1899), jedną z pierwszych w kraju. Brał aktywny udział w zorganizowaniu Towarzystw Wzajemnych Ubezpieczeń od ognia – „Snop” i gradobicia – „Ceres”, Towarzystwa Mleczarskiego i Towarzystwa Melioracyjnego. W latach 1901-1905 był pierwszym prezesem Towarzystwa Rolniczego Płockiego. W Ciechanowie zorganizował w 1904 r. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Współzałożyciel i pierwszy prezes Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim (1907).

Z czasów studiów uniwersyteckich datuje się znajomość Chełchowskiego z Romanem Dmowskim, który spędzał wakacje w Chojnowie. W późniejszym czasie Chełchowski stał się aktywnym działaczem Ligi Narodowej oraz Narodowej Demokracji, współpracownikiem „Głosu”. Był też posłem z guberni płockiej do I Dumy Rosyjskiej w Petersburgu. Stanisław Chełchowski zmarł w Ciechanowie, podążając do Płocka na zebranie Towarzystwa Rolniczego. Pochowany został w grobie rodzinnym we wsi Czernice Borowe. Grób znajduje się pod opieką Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko