Nagroda im. J. Conrada

0
68

Miło nam donieść, że w październiku podczas ostatniego dnia Festiwalu Conrada po raz pierwszy w historii wręczona zostanie Nagroda Conrada – ogólnopolskie wyróżnienie dla debiutujących autorów. Wysokość nagrody wynosić będzie 30 tysięcy złotych. Wyróżnienie ma być wsparciem dla początkujących pisarzy, ale i zachętą dla wydawnictw do śmielszego inwestowania w młodych twórców.

Nagroda im. Josepha Conrada będzie przyznawana co roku. Spośród zgłoszeń nadesłanych na adres Urzędu Miasta Krakowa siedmioosobowe jury, w składzie którego znajdzie się przedstawiciel Instytutu Książki, Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego, wyłoni pięć tytułów nominowanych do nagrody. Z autorami tych książek będzie można spotkać się podczas Festiwalu Conrada. To właśnie publiczność festiwalu wyłoni w głosowaniu laureata nagrody, który otrzyma statuetkę, nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych, miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie oraz wsparcie promocyjne.

Jak tłumaczą na stronie festiwalu inicjatorzy nagrody, książki debiutanckie nie mają łatwego dostępu do szerszego obiegu. I nie ma to związku z wartością tekstu czy talentem autorów, lecz ze sposobem funkcjonowania świata literackiego. Wydawcy obawiają się inwestować większe sumy w promocję debiutantów, krytycy, skoncentrowani na tym, co dzieje się w samym centrum literackich wydarzeń, pomijają to, co powstaje na obrzeżach, natomiast istniejące konkursy literackie zwykle odsiewają debiutantów na etapie nominacji, często właśnie dlatego, że ci nie posiadają jeszcze mocnej pozycji.

Tymczasem dla debiutanta wszystko rozgrywa się w ciągu kilku miesięcy i w dużej mierze uzależnione jest od przypadku. „Jeśli uda się w tym czasie skumulować wystarczająco duży kapitał symboliczny, to da on szansę na kontynuację kariery, czyli wydanie drugiej książki. Często dzieje się jednak inaczej i wiele propozycji literackich pozostaje wyłącznie w sferze potencjalności” – czytamy na stronie festiwalu. Idea Nagrody Conrada ma temu przeciwdziałać.

Książki do nagrody mogą zgłaszać autorzy, krytycy literaccy, wydawnictwa oraz członkowie kapituły Nagrody Conrada. W tym roku termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia (każdego następnego roku będzie to 30 kwietnia).

 

REGULAMIN
Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. J. Conrada – Korzeniowskiego”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.


1. Organizatorem konkursu Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. J. Conrada Korzeniowskiego”, zwanej dalej Nagrodą Conrada, jest Gmina Miejska Kraków.
2. Partnerami strategicznymi Nagrody są: Instytut Książki, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Prawa i obowiązki Organizatora i Partnerów zostaną uregulowane na mocy odrębnego porozumienia.
3. Celem Nagrody Conrada jest wyróżnienie i promocja debiutów w literaturze polskiej, w kategorii „proza”.

4. Nagroda Conrada przyznawana jest dorocznie w kategorii debiut roku (za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, samodzielną i indywidualną publikację autora w formie drukowanej z nadanym numerem ISBN).

5. Do danej edycji Nagrody Conrada można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody Conrada.

6. Nagrodę Conrada stanowią:

a) statuetka,

b) nagroda pieniężna nie niższa niż 30 000 PLN brutto, której fundatorem jest Gmina Miejska Kraków,

c) pobyt rezydencjalny w Krakowie, organizowany i fundowany przez Instytut Książki, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca w roku pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego następującego po przyznaniu Nagrody Conrada,
d) promocja nominowanych autorów oraz laureata Nagrody Conrada podczas Festiwalu Conrada, organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundację Tygodnika Powszechnego, w edycji następującej po roku, w którym przyznano Nagrodę,

e) promocja nominowanych autorów oraz laureata Nagrody Conrada na łamach dodatku conradowskiego wydawanego wraz z „Tygodnikiem Powszechnym”.

TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU

§ 2.

1. Prawo do zgłaszania książek do Nagrody Conrada mają: autorzy, krytycy literaccy, wydawnictwa oraz członkowie kapituły Nagrody Conrada. Wnioski mogą zgłaszać także czytelnicy za pośrednictwem wydawców.

2. W zgłoszeniu powinien być podany: tytuł książki, autor, wydawnictwo, rok wydania oraz numer ISBN. Do zgłoszenia należy dołączyć pięć egzemplarzy książki.
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa: w roku bieżącym – 31 sierpnia oraz każdego następnego roku kalendarzowego – 30 kwietnia. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.

4. Zgłoszenia należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Nagroda Conrada”.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

§ 3.

1. Konkurs składa się z 4 etapów:

  1. a)etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych wniosków przez kapitułę konkursu pod względem zgodnościkryteriami przyjętymi w niniejszym regulaminie oraz wybór 5 książek nominowanych do Nagrody Conrada;

b) etap drugi – ogłoszenie nominowanych do Nagrody Conrada w magazynie conradowskim, na stronie www Instytutu Książki, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na stronie www.krakow.pl oraz, połączone z oficjalnym otwarciem głosowania czytelników, na stronie www Festiwalu Conrada;
c) etap trzeci – cykl spotkań z 5 nominowanymi autorami podczas Festiwalu Conrada;

d) etap czwarty – podliczenie głosów oraz ogłoszenie zwycięzcy Nagrody Conrada podczas Festiwalu Conrada.

2. W przypadku jednakowej liczby głosów uzyskanych w drodze głosowania nagroda pieniężna zostanie proporcjonalnie podzielona pomiędzy zwycięzców.
3. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:

a) członkowie kapituły;

b) osoby zatrudnione przez Organizatorów i Partnerów Nagrody Conrada.

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY

Uroczyste wręczenie Nagrody Conrada odbywa się corocznie w październiku ostatniego dnia Festiwalu Conrada w Krakowie.

Autorzy i wydawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utworów bądź ich fragmentów podczas gali wręczenia Nagrody Conrada oraz do celów promocyjnych.

Źródło: http://booklips.pl/newsy/krakow-inicjuje-nagrode-conrada-dla-debiutow-literackich/

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko