Michał Boni odnosi się do apelu twórców

0
120

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na list reprezentantów środowisk kreatywnych do Premiera Donalda Tuska oraz kontrowersje pojawiające się w debacie publicznej wobec prac resortu administracji i cyfryzacji, apeluję o rzeczową i uczciwą debatę. Podzielam zdanie, że rola kultury dla rozwoju państwa jest niezwykle istotna. Ci, którzy na bieżąco śledzili moje zaangażowanie w sprawy istotne dla kultury jak Kongres Kultury czy Pakt dla Kultury wiedzą, że nie kończy się ono na słowach. Wierzę, że problemy można skutecznie rozwiązać, pod warunkiem wykazania woli współpracy i konstruktywnego zaangażowania wszystkich stron.


Sygnatariusze wyrażają troskę o stan polskiej kultury i jej rolę w państwie. Oprócz troski o stan kultury w Polsce, przedmiotem listu są niepoparte faktami insynuacje na temat rzekomych niedozwolonych działań lobbingowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, niepodejmowania rozmów ze środowiskami twórczymi czy twierdzenia, że w Ministerstwie nagminnie wprowadza się niekorzystne dla twórców zmiany po przeprowadzeniu konsultacji, podając „fałszywe informacje”. Wszystko to w kontekście, gdy właśnie rozpoczęliśmy nową fazę dialogu odnośnie spraw niezwykle dla twórców istotnych, jak udostępnianie zasobów publicznych.


Oto fakty na ten temat:


  • Zgodnie z ustawą o działach, kompetencje w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną (uśude) oraz usług audiowizualnych na żądanie (VOD), należą do ministra właściwego do spraw informatyzacji. 1
  • MAC prowadzi przejrzyste konsultacje projektów legislacyjnych. Oprócz konsultacji, w których udział może wziąć każdy, pozostajemy też w dialogu z przedstawicielami środowisk, na które dane regulacje mogą mieć szczególny wpływ.
  • Przykładowo wspomniany projekt uśude był szeroko i wielokrotnie konsultowany, w wyniku tych konsultacji został on ulepszony, np. dzięki pracom „okrągłego stołu” w sprawie uśude poprawiono m.in. mechanizm szybkiego usuwania bezprawnych treści z internetu 2 . Harmonogram prac nad ustawą przedstawiam w tabeli poniżej.
  • Zgodnie z zapowiedzią, ponownie rozważywszy racje różnych stron, przedłożyłem Radzie Ministrów projekt uśude bez kontrowersyjnego artykułu 12a.
  • Otwarte dla wszystkich konsultacje w sprawie otwartych zasobów rozpoczęły się 28.12.2012. Początkowy termin zgłaszania pism z uwagami został na prośbę uczestników konsultacji przedłużony z 18.01 do 5.02.2013. Później rozpoczęliśmy zapowiedziane rozmowy ze stronami, które zgłosiły uwagi.
  • W ostatnim czasie przyjęliśmy również zalecane przez ekspertów społecznych standardy konsultacji społecznych, przyjęte zarządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji.

18.02 br. odbyłem prawie pięciogodzinne spotkanie, także z osobami, które są sygnatariuszami listu, na którym omówiliśmy większość kwestii podniesionych w liście. Spotkanie to podsumował Zbigniew Hołdys „współodpowiedzialny” za to, że doszło ono do skutku, „każdy, kto słuchał, został uspokojony: prawa autorskie będą poszanowane a prace nad projektem założeń do ustawy o otwartych zasobach zaczną się od początku”. Komunikat z ustaleń po spotkaniu znajduje się na stronie www.mac.gov.pl. 3


Nie mam wątpliwości, że w tym dialogu dotyczącym otwartych zasobów, a także innych kwestii będą pojawiać się różnice zdań i spory. Rozwiązaniem nie jest jednak odmowa dialogu i okopywanie się na swoich stanowiskach. Istotą konsultacji społecznych jest wysłuchanie różnych racji, a nie przyznanie racji jednej ze stron. Odpowiedzialność za decyzję ponosi minister i to on musi ją podjąć.


Chcę podkreślić jeszcze raz: jestem otwarty na dialog z twórcami. Jednak to obie strony muszą chcieć rozmawiać – uczciwie, w oparciu o fakty. Do takiej rozmowy zapraszam,

 Z poważaniem,

Michał Boni
1.http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/form/1/Wykaz_prac_legislacyjnych_i_pozalegislacyjnych.html

2.Tzw. mechanizm „notice and take down”

3.  https://mac.gov.pl/dzialania/michal-boni-na-spotkaniu-z-tworcami-na-podstawie-rozmow-przygotujemy-nowa-wersje-projektu-zalozen-o-otwartych-zasobach/

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko