IX edycja Mazowieckiego Konkursu Literackiego “Zaufaj Słowu”

0
86

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
Miejski Dom Kultury w Mławie

zapraszają do udziału w IX edycji Mazowieckiego Konkursu Literackiego “Zaufaj Słowu”

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:
-Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
– Miejski Dom Kultury w Mławie,

II. CELE KONKURSU :
– odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich oraz ich upowszechnianie,
– inspirowanie twórczości literackiej i popularyzowanie autorów,
– promowanie środowiska literackiego

-odkrywanie wartości patriotycznych ,zwłaszcza w odniesieniu do II wojny światowej  przez pryzmat roku 1939  i Bitwy pod Mławą .

III. WARUNKI KONKURSU:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zrzeszone lub nie zrzeszone w  związkach twórczych ,będące mieszkańcami województwa mazowieckiego  bądź związane z Mazowszem i historyczną Ziemią Zawkrzeńską ( mieszkańcy powiatu mławskiego, żuromińskiego, działdowskiego i nidzickiego)
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów literackich, w kategorii:

a)poezja – zestaw 3  wierszy -o dowolnej tematyce;

b) poezja-jeden wiersz   –wiersz o tematyce związanej z Bitwą pod Mławą 1939 roku, wojną obronną 1939 roku  z uwypukleniem pozycji Mławskiej

nadsyłający obowiązkowo deklaruje przystąpienie do wyżej wymienionych kategorii, wpisując na pracy konkursowej obok godła zwrot „A” lub „B” nadsyłający może wysłać teksty zarówno w kategorii A i B jak i tylko w jednej kategorii.
4. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Przez publikację rozumie się druk w prasie, książce, almanachu ,broszurze itp. Dopuszcza się teksty opublikowane w Internecie za wyjątkiem  publikowanych na portalach literackich mających status wydawnictwa i gazetach online. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, zgodą na publikację utworów i zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.

5. Nadsyłać należy prace konkursowe w 5 wydrukowanych egzemplarzach, z dołączonym 1 CD (wersja elektroniczna, format zapisu: .doc lub .docx)*, informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie lub przez e-mail.
6. Prace muszą być podpisane godłem, do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, dokładny adres, (jeżeli jest, to także adres e-mail) i nr telefonu.
7. Przesyłki adresować:

Miejski Dom Kultury w Mławie
Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława

z dopiskiem: “Zaufaj Słowu”

tel.:  23 654 35 85

e-mail:mdk.mlawa@wp.pl

IV TERMINY:
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 20 października 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 10 listopada 2012 r. (sobota) w Miejskim Domu Kultury w Mławie.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

V. NAGRODY:
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne (w konkursie- A  za zestaw wierszy po 1000, 800 i 600 zł,  zaś laureaci  w konkursie 1 wiersza –B po 800,600 i 500)Jury może zadecydować o innym podziale nagród.
3. Przyznane zostaną także wyróżnienia w formie publikacji w wydawnictwie pokonkursowym, które laureaci otrzymają na finale konkursu.
4. Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i wyróżnionych w wydawnictwie ZTZZ – zeszyt pokonkursowy, jak i publikację tych utworów w mediach tradycyjnych i online, bez oddzielnej zgody autorów i honorarium.
5. Mile widziany będzie osobisty odbiór nagród. Koszt wysyłki pomniejszy wartość nagrody.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie :www.mdkmlawa.com ,oraz na stronie partnerów medialnych : http://kuriermlawski.pl oraz www.naszamlawa.pl.a laureatom prześlemy pocztą e-mailową, lub listownie.
2. Zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród wyślemy tą samą drogą; organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
3. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.

________
* wymogi edytorskie: format strony A4, zapis w MS Word Times New Roman – plik doc. lub docx.; pismo 12 pkt, interlinia 1,5.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko