Konkurs o Laur Plateranki

0
118

Regulamin

XX Turnieju Jednego Wiersza O Laur Plateranki

 

 

1. Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XX Turnieju przewidziany jest na 23 listopada 2012 roku (piątek) – godz. 17.00. Organizatorami Turnieju są: Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego
im. Emilii Plater w Sosnowcu, Biblioteka Szkolna oraz miłośnicy poezji związani
ze szkołą.


2 .Współorganizatorem jest Urząd Miasta w Sosnowcu


3. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.


4. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 19 października 2012 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,

41 – 200 SOSNOWIEC, tel./faks (0–32) 266 – 45 – 35

z dopiskiem na kopercie: „LAUR PLATERANKI”.

Tematyka i forma wiersza – dowolna. W wypadku dłuższych utworów prosimy
o nadesłanie fragmentu.

            Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu,
adres e–mail) oraz pełną nazwę, adres i numer telefonu/faksu, adres e–mail szkoły,
do której uczęszcza.


5. Teksty kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu

wraz z uczniami z Biura Turnieju.


6. W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci

i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu i innych szkół oraz uczniowie.


7. Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o publiczne jego odczytanie w dniu 23 listopada 2012 r. W uzasadnionych przypadkach (np. niemożliwy przyjazd autora na finał) tekst może być przedstawiony przez inną osobę. Autor wywoływany będzie do prezentacji tekstu poprzez godło i tytuł wiersza; prezenterzy nie podają innych danych.


8. O zakwalifikowaniu do finału konkursu autorzy wierszy poinformowani zostaną najpóźniej do 16 listopada 2012 roku.


9. Przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda i „Laur Plateranki”,

II nagroda i III nagroda. Jury ma prawo do nieprzyznania którychś
z nagród lub do innego ich rozdysponowania. Przewiduje się ponadto przyznanie nagród: Publiczności, Samorządu Uczniowskiego oraz nagród ufundowanych przez firmy i prywatnych sponsorów. Wybór nagradzanych tekstów pozostaje w tym wypadku w gestii nagradzających, chyba że scedują oni te decyzje na jury.


10. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród głównych i interpretacji regulaminu należy do przewodniczącego jury.


11. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.


12. Organizatorzy powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne

z zaproszeniem (także dla opiekuna).


13. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów i ich opiekunom.


14. Komunikat jury o wynikach XX Lauru Plateranki rozesłany zostanie 24 listopada 2012 r. do prasy, radia i telewizji regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej.


15. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji, co zależy jednak przede wszystkim

od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, Internecie
oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone wiersze
nie przewiduje się honorariów.


16. Autorzy wierszy wyrażają zgodę na opublikowanie ich podstawowych danych osobowych w mediach oraz na stronie internetowej organizatora: www.plater.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).


17. Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem

e–mail: XXlaur_plater@wp.pl oraz na stronie internetowej II LO im. E. Plater
w Sosnowcu http://www.plater.edu.pl

 

Organizatorzy XX Lauru Plateranki

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko