OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

XXV PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ    

       

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

*

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 31.07.2018r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

 

Uwaga!

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.

Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego   maszynopisu.

*

Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo    godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię        i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

*

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich. 

*

Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

 

 I - 1000 zł

II - 750 zł

III - 500 zł

4 wyróżnienia po 300 zł

 

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.

 

Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane osobiście przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostanie przeznaczone na cele wyznaczone przez organizatorów konkursu. Ostrzega się potencjalnych uczestników konkursu, że powyższa zasada będzie traktowana kategorycznie. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.

*

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XXV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 29 września 2018r. (sobota) w godz. 10.00 – 18.00. (z przerwą na obiad). Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami.

 

Pin It