Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

ogłasza

 

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki

„Refleksy”

 

            Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

            Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej  kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163, 71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”. Wiersze nadesłane drogą elektroniczną nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Termin nadsyłania wierszy upływa 24 listopada 2017 roku.

 

            Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.

            Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:

            I          nagroda 1.200,- zł

            II         nagroda    900,- zł

            III       nagroda    700,- zł

            Trzy wyróżnienia po 500,-zł

Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.

            Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.

            Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia

10 lutego 2018 roku.

            Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest ma stronie: www.klubskolwin.pl

Pin It