NAGRODA im. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY

Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Najlepszy Debiut Roku 2017

 

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich ogłasza

Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2017.

 

Konkurs od ponad 30 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami.
Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji, zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.
Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny.
Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich. Z Poznaniem związała swoje życie,
a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

 

Serdecznie zapraszamy

wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje kulturalne
i media o charakterze literackim do nadsyłania
zauważonych, interesujących debiutów poetyckich – książek, wydanych w 2017 roku.

 

Regulamin konkursu:

• Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby, reprezentujące instytucje kultury i media i charakterze literackim.

• Książki autorów, pisane w języku polskim, wydane w 2017 roku, należy wysłać na adres Organizatora Konkursu w 3 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.

• Termin nadsyłania tomów poetyckich – 30 września 2017 (decyduje data stempla pocztowego).

• Nadesłanie książek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i stanowi deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu (z numerem ISBN).

• Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

• Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody nastąpi w listopadzie 20w Mieszkaniu – Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny
– Oddziale Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu,
ul. Gajowa 4 m 8.

• Laureat zostanie powiadomiony o dokładnym terminie wręczenia Nagrody.

• Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.

• Adres Organizatora Konkursu:
Związek Literatów Polskich
Oddział w Poznaniu
ul. Piekary 17, pok.907
61-823 Poznań

Pin It