Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Wielorzecze”,

który stanowi element realizowanego przez Stowarzyszenie „Alternatywni” Festiwalu Literatury pod tą samą nazwą. W tym roku w Elblągu organizujemy już piątą edycję w dniach 22-24 września 2017. Zachęcamy zarówno do udziału w konkursie, jak i całym Festiwalu.

Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież i dorosłych. Warto zwrócić uwagę na przewidzianą nagrodę specjalną dla poety regionu. Warunkiem udziału w Konkursie jest  nadesłanie zestawu trzech wierszy  inspirowanych myślą J. Conrada "Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest." do 31 maja 2017 roku.

Na laureatów oprócz glorii, chwały, zdjęć i dyplomów czekają nagrody finansowe.

Szczegóły w regulaminie

 Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Wielorzecze”

I.                    Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą
w Elblągu.

II.                 Cele Konkursu:

·         Promowanie literatury współczesnej wśród mieszkańców Elbląga oraz internautów i osób piszących/zainteresowanych spoza regionu

·         Popularyzowanie czytelnictwa poprzez aktywny kontakt z literaturą

·         Aktywizacja młodzieży i osób dorosłych oraz doskonalenie ich warsztatu twórczego

·         Konsolidacja różnych środowisk literackich

·         Podniesienie atrakcyjności terenów pod względem kultury; szukanie korzeni
i tożsamości

·         Promowanie literatury wartościowej

·         Angażowanie młodzieży i osób dorosłych, w tym starszych w działania na rzecz kultury

III.               Zasady uczestnictwa:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy ukończyli 15 lat niezależnie
  od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.
 2. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane i wyróżniane w innych konkursach i turniejach.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich
  z tytułu łamania praw autorskich.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w języku polskim
  w trzech egzemplarzach każdy opatrzonych godłem (pseudonimem). W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz podpisane oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na Konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagradzane na innych konkursach”. UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich - oświadczenie musi być podpisane przez opiekuna prawnego.
 5. Cykl wierszy musi być inspirowany myślą Josepha Conrada "Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest."
 6. Jeden autor może złożyć tylko jeden zestaw tekstów.
 7. Zestawy należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres Organizatora
  z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki” oraz obowiązkowym oznaczeniem kategorii
  (I; II lub IR; IIR) do 31 maja 2017 (decyduje data wpływu) na adres:

Stowarzyszenie „Alternatywni”
skr. poczt. 252
plac Słowiański 1/3
82-300
Elbląg

Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie wersji elektronicznej tekstów na e-mail Stowarzyszenia.

 1. Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:

I – młodzież, czyli osoby w wieku 15-19 lat

II – osoby dorosłe

R – poeci regionu, czyli twórcy mieszkający na terenie Warmii, Żuław, Powiśla (ta kategoria jest elementem dodatkowym, uściślającym dwie pozostałe)

9.        9. Członkowie Stowarzyszenia „Alternatywni”, czyli organizatora, nie mogą brać udział
w konkursie.

 1. Teksty oceniać będzie profesjonalne jury, które przyzna nagrody finansowe oraz rzeczowe,
  a także nagrodę specjalną dla twórcy regionu.
 2. Pula nagród wynosi – 5900 zł
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w Konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni) akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie V Festiwalu Literatury „Wielorzecze”, który odbędzie się w Elblągu w dniach 22-23 września 2017. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas Festiwalu. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana na konto innych projektów kulturalnych, organizowanych przez Stowarzyszenie „Alternatywni w Elblągu.
 5. Nadesłanych prac Organizator nie zwraca.
 6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na rozstrzygnięcie Konkursu.
 8. Sprawy sporne, nie ujęte regulaminem rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.
 9. Zgłoszenie do udziału w Konkursie traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu. Aktualny regulamin dostępny jest na Fanpage Stowarzyszenia Alternatywni na Portalu Społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/alternatywni/ w zakładce „Notatki”, na Fanpage Festiwalu Literatury Wielorzecze https://www.facebook.com/FestiwalLiteratury Wielorzecze/ w zakładce „Notatki” oraz pod adresem https://docs.google.com/document/d/1h2g286j5XK3hpA6hLLE1yelOHzo-A2Mq1_CrahDjtiY/pub
 11. Na wszelkie pytania odpowiada sekretarz Konkursu, Zuzanna Gajewska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pin It